English 16.10.2020 II

Նշված տառերը փոխարիրնիր այլ տառերով և ստացիր նոր բառ:

 • red- bed                         glue-blue
 • block- clock                      sun-son
 • pen-hen                        love-live
 • box-fox                          too-two
 • rat- cat                           nine-fine
 • now-wow                          snow-know

Հետևյալ տառերով կազմիր բառեր:

a, p, h, f, g, m, b, s, l, o

Go, half, so, lamp.

Այստեղ թաքնված է 10 բառ, գտիր և դուրս գրիր:

fromanameeightenearedollivefoxsbookdwvase

From, name, me, red, doll, live, near, eight, fox, book, ten, vase.

Տեղադրեք Do կամ does /ուշադիր եղեք նշված բառերին, նրանք կհուշեն տեղադրեք Do թե՞ does/

 1. Do you write with a pencil?
 2.  Does you’re father often make breakfast?
 3. Does your teachers always check your homework?
 4.  Does you and your sister feed the pets?
 5. Do .you upload pictures?
 6.   Does your friend visit museums?
 7.  Does your cats climb trees?
 8.  Do you learn to cook at school?
 9.  Does your sister play badminton?
 10. Does you’re grandparents go on holiday in winter?

English 16.10.2020

He’s got a very good friend.

Does he’s got a very good friend?

He don’t got a very good friend.

Scotty is a little puppy.

Is Scotty little puppy?

Scotty is not a little puppy.

Tim is at school.

Is Tim are school?

Tim is not at school.

He’s brown and black.

Does he’s brown and black?

He’s don’t brown and black.

English.07.10.2020

Թարգմանեք հետևյալ նախադասությունները.

Ուր ե՞ք գնում։

Where are you going?

Ո՞վ է ուզում գալ մեզ հետ։

Who want to go with us?

Ես ուզում եմ իմ ընկերներին հրավիրել։

I want to invite my friends.

Իմ ընկերը լավ ֆուտբոլ է խաղում։

My friend play football well.

Նախադասությունները դարձրեք հարցական և ժխտական։

The dog can run and jump.

Can the dog run and jump?

The dog can’t run and jump

We have got many books.?

It is a very nice picture.

Is it a very nice picture?

It is not a very nice picture.

They are speaking.

Are they speaking?

They are not speaking.

The table is big.

Is the table big?

The table isn’t big.

I am reading a book.

Am I reading a book?՝է՝

I am not reading a book․

English My fancy storyes

The country of my dreams

There are no poor people in the country of my dreams, there is no war, children are alive and well. Not a single person is left poor. To be honest, I feel pity for people and animals, who want money on the street for bread, and no one pays them. I dream that this country will be a little better, that all people will be kind and caring.

    A million years later

Millions years ago, people lived on an island. There was only coconuts, potatoes, bananas from the food and meat ․․․ a bear or a lion. There were friends on this island. Anton, John and Natalie. One day they didn’t like they went to Yerevan. John thought, “Maybe the dinosaurs go to school and study math.” Anton took the small notebook he had made from the masters and wrote something down. And Natalie, fluttering her head from side to side, looked around. This is how they got to Armenia. There they saw a dog. Natalie saw the dog and was very happy. SHe took the dog and they went ahead. Hovhannes saw a trace of an animal and said ․

 • Hey Anton, come to Natalie, see what I found.
 • What did you find?

“What, I’ve found a trace of an animal,” says Hovhannes.

“I can’t believe my ears,” Natalie exclaims.

“I wouldn’t recommend that we follow in their footsteps,” says Anton, like a sage. “He can be a wolf and eat us.”

 • I suggest going to the forest.

Natalie persuaded Anthony to go to the forest. Anton agreed, and they went into the woods together.

“Oh, what a house!” Cried Hovhannes, going to the forest. The rest ran after him. Suddenly ․․․ Friends saw Hovhannes sitting on the roof, eating chocolate made of glaze on the roof. A house stood at the edge of the forest. The friends were amazed at how John could run ten miles in four minutes to see this wonderful sweet house. John jumped up and said:

 • How delicious it was, I ate almost the whole roof. Friends tried a piece of milk chocolate and they liked it too. They entered this house. Everything there was colorful. Even the walls. And they decided to stay in that cabin and live.

Magic Sunrise

“The light is on, the sun is probably waiting for me,” thought Vartan when he wake up in the morning. When he got dressed and went out, he saw that instead of the sun, the moon was still burning. “Hey, useless moon, what are you doing here? Go away from here all the time, let the man come and surprise you with his rays.” “Oh, the poor moon is crying, I’m not guilty here, I was bewitched by the worst witch of the dawn, Lusin.” He only loves me, and he enchanted me to stay in heaven for three days. “Oh, moon, show me this way, let me go to this sorcerer, let me overcome it, let the man come out, but every night I will go out and admire your light.” You must cross Mount Ararat, meet Sis and Masis. You have reached the worst witch. And I remind you that if you have a bouquet, I must say that you have to take it and throw it all over the house. And most importantly, take yellow flowers, you will definitely overcome. Vartan reached the witch’s house and captured the moon. Dawn և Vartan was happy. And so dawn and Vartan became friends. And the next day the sun shine brightly in the sky.

My little cousin Ann

Հետևյալ բառերը ճիշտ տեղադրիր նախադասություններում /always, hungry, ready, tired, give, eat/

I want to eat bread.

The students ready go to school.

The child is hungry

We are ready for the lesson.

My mother is very tired now.

My friends give me a very nice present. /նվեր/

Պատասխանեք հարցերին։

Who/ ով/ is Ann?

The Ann is the cousin.

Does she have many toys?

Yes!.

What toys does she have?

Brown monkey,yellow girafe,little white duck,big black bear and doll Barbi.

Why /ինչու/ is she in bed?

Becouse she ill.

What does a doctor have?

Doctor have little black bag with many things in it.

Spring

Եկեք կրկնենք ամիսները՝ January-Հունվար, February-Փետրվար, March-Մարտ, April-Ապրիլ, May-Մայիս, June-Հունիս, July-Հուլիս, August-Օգոստոս, September-Սեպտեմբեր, October-Հոկտեմբեր, November-Նոյեմբեր, December-Դեկտեմբեր

Լսում ենք այս երգերը։՝ MonthsMonths of the year

 • Լրացրու նախադասությունները։

My favourite month /ամիս/ is Sumer ,spring and winter

Winter /ձմեռ/ months are cold warm

Autumn /աշուն/ months are rainy.

Summer /ամառ/ months are hot

I don’t like Autmn

 • · Ամիսների հետ գործածում ենք –in- նախդիրը, օրինակ՝ Իմ ծնունդը հուլիսին- My birthday is in July.

Այժմ լրացրու նախադասությունները ըստ օրինակի։

My birthday is Ougost

We don’t go to school sumer

My mother’s birthday is July

 • Հիմա գարուն է։ It is spring now. Տրված բառերից որոնք են բնուրոշում գարունը։ Սկսիր այսպես՝ Spring is warm կամ այսպես՝ It is warm in spring.

Cold, warm, hot, sunny/արևոտ/, rainy/անձրևոտ/, cloudy/ամպամած/